Miten nostat henkilöstökyselyiden vastausprosenttia? Lue 8 kohdan muistilista hyvälle kyselylle!

Henkilöstökyselyiden vastaukset ovat luotettavia vain, jos niiden vastausprosentti on riittävän korkea. Tässä muutama vinkki, joilla tunnetusti saadaan enemmän vastauksia.

Henkilöstökyselyn vastausprosentti

1 - Viestintä

Kerro hyvissä ajoin henkilöstölle, että kyselyt tullaan tekemään sekä milloin ja miksi se tehdään. Kerro samalla, miten heidän vastauksensa auttavat yritystä kehittämään toimintaa ja tarttumaan henkilöstölle tärkeisiin asioihin. Kun henkilöstö ymmärtää, että heidän vastauksensa ovat tärkeitä, ovat työntekijät todennäköisemmin halukkaampia vastaamaan kyselyyn.

Voit myös hyödyntää Kiva Workin valmista tiedotemallia joka näyttää miten tulokset näkyvät ja miten anonymiteetti turvataan, joka luo lisää luottamusta henkilöstön suuntaan.

2 - Aikataulu

Tiedota kyselyn aikataulusta; milloin kysely avataan ja milloin se suljetaan. Jo tässä vaihessaa on syytä ilmoittaa milloin tulokset tullaan käymään yhdessä läpi. Viestinnän avoimuus voi auttaa välttämään vastausten lykkäämistä ja varmistaa, että mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Lisäksi muista automatisoida muistutukset ei vastanneille.

3 - Turvaa anonymiteetti

Lupaa vastaajille anonymiteetti ja varmista että käyttämäsi ratkaisu takaa sen. Kannusta vastaamaan avoimesti ja rehellisesti kyselyyn. Varmista vielä, että kerrot selvästi, että vastaukset ovat nimettömiä ja että niitä käsitellään luottamuksellisesti.

4 - Rakenna fiksu kysely

Pidä kyselyn pituus kohtuullisena, jotta vastaaminen ei tunnu liian työläältä. Liian pitkät kyselyt voivat johtaa vastausten laadun heikkenemiseen tai jopa vastaamisen keskeyttämiseen.

Sen sijaan, että toteutat kyselyn, jossa mittaat useita aihealueita, niin kannatamme, että priorisoit tärkeimmät teemat ja pilkot nämä omiksi kyselyiksi pieniin ja tarkasti kohdennettuihin teemoihin kuten: urakehitys ja luo automaatiolla teemakohtaiset kyselypolut aikajanalle. Halutessasi voit tehdä kyselyistä vielä tarkempia luomalla ne esim. tiimikohtaisiksi. Pidä kysymysten määrä noin 1 – 5 välillä.

Katso alapuolella oleva havainnekuva.

5 - Kyselyn sisältö

Käytä kysymyksissä selkeätä ja yksinkertaista kieltä. Varmista, että kysymykset ovat selkeästi ymmärrettäviä. Vältä liian monimutkaisia sanoja tai termejä, jotka voivat hämmentää vastaajia. Käytä yrityksen kulttuuriin sopivaa kieliasua. Se saa samaistumaan kysymyksiin ja antaa aidon vastauksen. Anna kaikille tasavertainen mahdollisuus vastata tarjoamalla useita kielivaihtoehtoja. Muista luoda kyselyn ulkoasu vastaamaan yrityksenne brändiä, tämä vahvistaa kyselyn uskottavuutta.

6 - Kyselyn toimittaminen

Lähetä kyselyt monikanavaisesti ja tavoita yrityksesi henkilöstö heille parhaassa kanavassa. Esimerkiksi asentajille paras kanava saattaa olla SMS kyselyt ja vastaavasti toimistohenkilöstölle Teams kyselyt voivat olla kaikista tehokkain. Hyödynnä monikanavaista lähettämistä esimerkiksi: SMS, sähköpostit, slack, teams ja tuntikirjaus järjestelmät.

7 - Tulosten läpikäynti

Usko siitä, että jokaisen yksilön vastauksella on merkitys, syntyy kun kyselyiden tuloksista kerrotaan läpinäkyvästi, kerrotaan mihin toimenpiteisiin ryhdytään ja myös mihin ei ryhdytä. Perustelut ja avoin viestintä antaa motivaation vastata seuraavallakin kerralla.  

8 - Bonus *Vaikuttavuuden mittaaminen*

Kun kyselyn ansiosta on toteutettu kehitystoimenpiteitä, kannatamme mittaamaan näiden vaikuttavuutta. Esimerkki ”Miten arvioisit uuden tiedotuskäytäntömme?” Vaikuttavuuden mittaamisen tarkoitus on saada vahvistus, että kehitystoimenpide on 1) onnistunut, 2) ymmärtää miten tämä on otettu henkilöstössä vastaan, 3) miten tämä on muuttanut työarkea ja 4) osoittaa henkilöstölle, että oikeita toimenpiteitä on otettu toteutetun kyselyn pohjalta ja haluatte ymmärtää näiden vaikuttavuutta heidän arjessa.

Käyttöönotto 1 päivässä

1. Luo kysely

Luo automaatio, pulssi- tai 360-kysely joko täysin räätälöidysti tai käytä markkinoiden suurinta kysymyskirjastoa ja valmiita kyselymalleja. Lähetä kysely monikanavaisesti ja tarvittaessa monikielisesti.

2. Saa tulokset reaaliaikaisesti

Saat tulokset valmiiksi prosessoidussa muodossa, sisältäen ehdotukset toimenpiteille. Raportointi valituille henkilöille tapahtuu myös automatisoidusti.

3. Tulosten läpikäynti & kehitys

Nyt tiedät miten kehittää vaadittavia osa-alueita. Voit aloittaa datavetoisten kehitystoimenpiteiden toteuttamisen ja seurata niiden vaikutusta automatisoidusti.

Haluatko tutustua ratkaisuumme paremmin?